Условия защиты данных

Sugurakudoonor.ee (BioEximi OÜ) on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus ning tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 4¹ tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid ehk terviseandmeid.

BioEximi OÜ andmekaitsetingimused kohalduvad järgmistele andmesubjektidele:

 • BioEximi OÜ töötajad, tööle kandideerijad ning praktikandid;
 • BioEximi OÜ kliendid ning klientide poolt määratud kontaktisikud;
 • BioEximi OÜ lepingupartnerite esindajad ja kontaktisikud ning muude tervishoiuteenuse pakkujate esindajad ja kontaktisikud;
 • BioEximi OÜ-le selgitustaotluse, e-kirja, teabenõude, tänukirja vms saatjad ja nende esindajad.

Põhimõtted, mille alusel BioEximi OÜ andmesubjekti isikuandmeid töötleb, on avaldatud alljärgnevates andmekaitsetingimustes. 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on BioEximi OÜ, registrikood 11767227, aadress Veerenni 51, 10138 Tallinn, e-post info@ivfnordic.com,  telefon 607 0017.
 3. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega tegeleb BioEximi OÜ andmekaitse spetsialist Eerika Eensalu, aadress: Veerenni 51, 10138 Tallinn, tel 607 0017, e-post eerika.eensalu@ivfnordic.com.
 4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 

2.1. BioEximi OÜ isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

2.1.1. tervishoiuteenuse osutamine;

2.1.2. õppetöö ehk praktika korraldamine ning läbiviimine;

2.1.3. teadustöö korraldamine;

2.1.4. lepinguliste ning seadusest tulenevate kohustuste täitmine ja õiguste kaitsmine töö- ja võlasuhetes.

2.2. BioEximi OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgikohasuse ning minimaalsuse põhimõttest ehk töödeldakse vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

3.1. BioEximi OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

3.1.1. lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik BioEximi OÜ ja andmesubjekti vahel lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks;

3.1.2. seaduse alusel ehk isikuandmete töötlemine toimub BioEximi OÜ-le seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning õiguste tagamiseks;

3.1.3. nõusoleku alusel ehk andmesubjekt on andnud BioEximi OÜ-le selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks andmesubjektile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil;

3.1.4. õigustatud huvi alusel töötleb BioEximi OÜ isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused.

 1. Töödeldavate isikuandmete liigid

4.1. BioEximi OÜ kogub ja töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

4.1.1. andmesubjekti üldised isikuandmed ehk teave, mille alusel saab isikut otse või kaudselt tuvastada, ennekõike nimi, perenimi ja isikukood;

4.1.2. andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress;

4.1.3. andmesubjekti eriliigilised isikuandmed, ennekõike terviseandmed ja geneetilised andmed;

4.1.4. lepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas andmesubjekti kontaktisiku isikuandmed, samuti pangaandmed ja võlaõigusliku kohustuse andmed;

4.1.5. töölepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas haridust ja kutset tõendavad andmed ning andmesubjekti alaealiste laste andmed;

4.1.6. lepingupartneri ja muu tervishoiuteenuse osutaja esindaja ning kontaktisiku andmed, samuti praktikandi isikuandmed;

4.1.7. andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

 1. Isikuandmete allikad
 1. Tervishoiuteenuse allikad on andmesubjekti esitatud teave, terviseandmeid ning -seisundit kajastavad dokumendid ja uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad ja riiklikud andmekogud.
 1. Praktika ning teadustöö allikad on andmed, mida andmesubjekt on lepingus või selgesõnalises nõusolekus lubanud allikatena kasutada. 
 1. Töö- ja võlasuhtes isikuandmete allikad on töötaja ning töö- ja võlasuhtesse kaasatud isikud ning riiklikud andmekogud ja ametiasutustelt saadud teave.
 1. BioEximi OÜ võib isikuandmeid koguda ja töödelda ka avalikult kättesaadavatest allikatest ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja õigusaktide piires.

 

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus
 1. BioEximi OÜ eesmärk on tagada isikuandmete töötlemise turvalisus.
 1. BioEximi OÜ veebilehtedel www.sugurakudoonor.eehttps://next-fertilitynordic.comwww.viljakus.eewww.munarakudoonor.ee ja www.lapsesoov.ee ning infosüsteemis hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid nagu tulemüürid ning paroolid, mis kaitsevad andmeid ebaseadusliku juurdepääsu ja ​juhusliku kaotamise, muutmise eest.​ Paberkandjal saadud dokumente hoitakse lukustatud ruumides. Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele ning infosüsteemidele on ainult selleks volitatud isikutel.
 1. BioEximi OÜ veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena. 

 

 1. Isikuandmete edastamine 
 1. BioEximi OÜ edastab isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul, järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, et tagada isikuandmete seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev töötlemine.
 1. Isikuandmeid võidakse töödelda, vaadata ja säilitada ka väljaspool Eestit. Isikuandmete edastamine adressaatidele väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda toimub ainult erandjuhtudel Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikli 49 lõikes 1 sätestatud andmesubjekti selgesõnalise nõusoleku või lepingu alusel.

 

 1. Isikuandmete säilitamine
 1. BioEximi OÜ säilitab andmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki ning juhindudes tähtaegadest, mis on määratud seadusega, andmesubjekti nõusolekuga ning andmesubjekti osalusel sõlmitud lepinguga. 
 1. BioEximi OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid, et  BioEximi OÜ infosüsteemis ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid.

 

 1. Andmesubjekti õigused
 1. Andmesubjektil õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ning taotleda juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele.
 1. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.
 1. Andmesubjektil on õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.
 1. Isikuandmetega töötlemisega seotud küsimuste ning kaebuste korral on võimalik pöörduda BioEximi OÜ andmekaitse spetsialisti poole, e-post eerika.eensalu@ivfnordic.com. Taotlusi, avaldusi ning ettepanekuid saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna, e-post info@ivfnordic.com. 
 1. Andmesubjekti kirjalikus avalduses nõutavate andmete väljastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult. Isikuandmete töötlemise turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ei väljastata.
 1. Andmesubjektil on õigus esitada ka kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, milleks on Andmekaitse Inspektsioon, aadress Tatari 39, Tallinn 10134, e-post info@aki.ee.